Jest niedziela 14:07Jesteśmy otwarci!

Jest niedziela 14:07Jesteśmy otwarci!

Regulamin zwiedzania

Oddział Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze –

Muzeum Zamek Bolków

 1. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren obiektu, zapoznała się z niniejszym regulaminem i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień.
 2. Godziny otwarcia muzeum dla zwiedzających

od 1 kwietnia do 30 kwietnia

poniedziałek-piątek 9:00-16:00

sobota-niedziela 9:00-17:00

od 1 maja do 30 września

poniedziałek-9:00-16:00

wtorek-piątek 9:00-17:00

sobota-niedziela 9:00-18:00

od 1 października do 30 października

poniedziałek-piątek 9:00-16:00

sobota-niedziela 9:00-17:00

od 1 listopada do 31 marca

poniedziałek-piątek 9:00-16:00

sobota niedziela 9:00-16:00

Ostatnie wejście odbywa się na pół godziny przed zamknięciem Muzeum.

 1. W poniedziałki sale wystawowe są nieczynne dla zwiedzających.
 2. Dniem bezpłatnego wstępu na zamek jest poniedziałek.
 3. Ekspozycje można zwiedzać indywidualnie oraz  w zorganizowanych grupach.
 4. Dzieci do lat 12 oraz młodzież szkolna w grupach mogą zwiedzać obiekt tylko pod opieką dorosłych.
 5. Cennik oraz informacje na temat przysługujących zniżek, szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania, ekspozycji stałych, wystaw czasowych, oferty przewodnickiej, edukacyjnej i innych dostępne są dla zwiedzających w kasie Muzeum oraz na stronie internetowej (www.zamek-bolkow.info.pl)
 6. Osoby uprawnione do bezpłatnego wstępu do Muzeum oraz osoby uprawnione
  do nabycia biletu ulgowego określa Dyrektor Muzeum odrębnym zarządzeniem.
 7. Warunkiem zwiedzania wystaw jest zakup biletu lub ujęcie w ewidencji bezpłatnych wejść.
 8. Na terenie Muzeum obowiązują następujące zakazy:
 • wnoszenia broni oraz materiałów niebezpiecznych (łatwopalnych, wybuchowych, żrących, toksycznych i innych mogących stanowić zagrożenie),
 • wchodzenia na mury i przebywania poza strefą objętą zwiedzaniem,
 • niszczenia (np. malowania) ścian i murów zamkowych,
 • wchodzenia na wieżę w czasie burzy i silnego wiatru,
 • wstępu po spożyciu alkoholu oraz innych substancji odurzających,
 • dotykania eksponatów oraz elementów wystroju wystaw,
 • hałaśliwego zachowania się i biegania,
 1. Na terenie sal wystawowych obowiązują następujące zakazy:
 • wprowadzania i wnoszenia zwierząt z wyłączeniem psa przewodnika do sal wystawowych,
 • palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów oraz używania otwartego ognia,
 • konsumpcji napojów, żywności oraz używek,
 • fotografowania i filmowania z użyciem lampy błyskowej w salach,

 

 1. Na terenie Muzeum obowiązują następujące nakazy:
 • stosowania się do zaleceń pracowników Muzeum,
 • na terenie zamku oraz salach wystawowych należy zachować szczególną ostrożność oraz przestrzegać ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych,
 • zwierzęta na terenie zamku obowiązkowo muszą być prowadzone na smyczy i w kagańcu,
 1. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, pozostawione w miejscach ogólnodostępnych na terenie Muzeum.
 2. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 3. Zgody Dyrektora Muzeum wymaga:
 • wykonywanie filmów i fotografii ekspozycji oraz budynku w celach komercyjnych,
 • prowadzenie działalności gospodarczej (w tym akwizycji),
 • organizowanie akcji reklamowych, promocyjnych i innych.
 1. Osoby przebywające na zamku podczas imprez plenerowych zobowiązane są do ścisłego przestrzegania regulaminu imprezy oraz wykonywania poleceń pracowników zamku, organizatora i ochrony.
 2. Podczas organizowanych imprez plenerowych (koncerty, przedstawienia teatralne itp) za zgodą Dyrektora Muzeum mogą być pobierane inne opłaty niż obowiązujące.

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”:
 2. a) administratorem danych osobowych zwiedzającego jest Muzeum Karkonoskie w

Jeleniej Górze,

 1. b) dane osobowe zwiedzającego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c

RODO w celu związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa zwiedzających, a także

innych osób przebywających na terenie Muzeum,

 1. c) dane osobowe zwiedzającego nie będą przekazywane podmiotom trzecim,
 2. d) dane osobowe zwiedzającego będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 50

dni/do nadpisania,

 1. e) w odniesieniu do danych osobowych zwiedzającego decyzje nie będą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Zwiedzający posiada:

 1. a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących

zwiedzającego;

 1. b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

Zwiedzający uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Zwiedzającego

narusza przepisy RODO;

Zwiedzającemu nie przysługuje:

 1. a) w związku z art. 17 ust. 3 lit d RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych

Zwiedzającego jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr  8 /2022

z dnia   04.03.2022 roku

Dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze