Godziny otwarcia

Pn- 9.00-15.30
Wt-Pt 9:00-16:30
Sb-Nd 9:00-17:30

Regulamin zwiedzania

Oddział Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze – Muzeum Zamek Bolków

Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren obiektu, zapoznała się z niniejszym regulaminem i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień.

Godziny otwarcia muzeum dla zwiedzających:

od 1 kwietnia do 30 kwietnia

 • poniedziałek-piątek 9:00-16:00
 • sobota-niedziela 9:00-17:00

od 1 maja do 30 września

 • poniedziałek-9:00-16:00
 • wtorek-piątek 9:00-17:00
 • sobota-niedziela 9:00-18:00


od 1 października do 30 października

 • poniedziałek-piątek 9:00-16:00
 • sobota-niedziela 9:00-17:00


od 1 listopada do 31 marca

 • poniedziałek-piątek 9:00-16:00
 • sobota niedziela 9:00-16:00


Ostatnie wejście odbywa się na pół godziny przed zamknięciem Muzeum.

1. W poniedziałki sale wystawowe są nieczynne dla zwiedzających.
2. Dniem bezpłatnego wstępu na zamek jest poniedziałek.
3. Ekspozycje można zwiedzać indywidualnie oraz w zorganizowanych grupach.
4. Dzieci do lat 12 oraz młodzież szkolna w grupach mogą zwiedzać obiekt tylko pod opieką dorosłych.
5. Cennik oraz informacje na temat przysługujących zniżek, szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania, ekspozycji stałych, wystaw czasowych, oferty przewodnickiej, edukacyjnej i innych dostępne są dla zwiedzających w kasie Muzeum oraz na stronie internetowej (www.zamek-bolkow.info.pl)
6. Osoby uprawnione do bezpłatnego wstępu do Muzeum oraz osoby uprawnione
do nabycia biletu ulgowego określa Dyrektor Muzeum odrębnym zarządzeniem.
7. Warunkiem zwiedzania wystaw jest zakup biletu lub ujęcie w ewidencji bezpłatnych wejść.
8. Na terenie Muzeum obowiązują następujące zakazy:

 • wnoszenia broni oraz materiałów niebezpiecznych (łatwopalnych, wybuchowych, żrących, toksycznych i innych mogących stanowić zagrożenie),
 • wchodzenia na mury i przebywania poza strefą objętą zwiedzaniem,
 • niszczenia (np. malowania) ścian i murów zamkowych,
 • wchodzenia na wieżę w czasie burzy i silnego wiatru,
 • wstępu po spożyciu alkoholu oraz innych substancji odurzających,
 • dotykania eksponatów oraz elementów wystroju wystaw,
 • hałaśliwego zachowania się i biegania,

9. Na terenie sal wystawowych obowiązują następujące zakazy:

 • wprowadzania i wnoszenia zwierząt z wyłączeniem psa przewodnika do sal wystawowych,
 • palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów oraz używania otwartego ognia,
 • konsumpcji napojów, żywności oraz używek,
 • fotografowania i filmowania z użyciem lampy błyskowej w salach,

10. Na terenie Muzeum obowiązują następujące nakazy:

 • stosowania się do zaleceń pracowników Muzeum,
 • na terenie zamku oraz salach wystawowych należy zachować szczególną ostrożność oraz przestrzegać ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych,
 • zwierzęta na terenie zamku obowiązkowo muszą być prowadzone na smyczy i w kagańcu,

11. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, pozostawione w miejscach ogólnodostępnych na terenie Muzeum.

12. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

13. Zgody Dyrektora Muzeum wymaga:

 • wykonywanie filmów i fotografii ekspozycji oraz budynku w celach komercyjnych,
 • prowadzenie działalności gospodarczej (w tym akwizycji),
 • organizowanie akcji reklamowych, promocyjnych i innych.

14. Osoby przebywające na zamku podczas imprez plenerowych zobowiązane są do ścisłego przestrzegania regulaminu imprezy oraz wykonywania poleceń pracowników zamku, organizatora i ochrony.

15. Podczas organizowanych imprez plenerowych (koncerty, przedstawienia teatralne itp) za zgodą Dyrektora Muzeum mogą być pobierane inne opłaty niż obowiązujące.

16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”:

 • a) administratorem danych osobowych zwiedzającego jest Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze,
 • b) dane osobowe zwiedzającego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa zwiedzających, a także innych osób przebywających na terenie Muzeum,
 • c) dane osobowe zwiedzającego nie będą przekazywane podmiotom trzecim,
 • d) dane osobowe zwiedzającego będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 50 dni/do nadpisania,
 • e) w odniesieniu do danych osobowych zwiedzającego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;


Zwiedzający posiada:

 • a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących zwiedzającego;
 • b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zwiedzający uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Zwiedzającego narusza przepisy RODO;


Zwiedzającemu nie przysługuje:

 • a) w związku z art. 17 ust. 3 lit d RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Zwiedzającego jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 8 /2022 z dnia 04.03.2022 roku Dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze